eBook PDF / e-Pub Su Eleştirmenleri

Su Eleştirmenleri (Rating: 3.72 - 3420 votes)

Reading books Su Eletirmenleri PDF online books Su Eleştirmenleri by with other formats. Download and Read Online books Su Eleştirmenleri Online , its easy way to download Su Eleştirmenleri books for multiple devices. Özge Calafato, Hande Ortaç full text books
Title:Su Eleştirmenleri
Format Type:Ebook
Author:
Publisher:altKitap e-Kitap Yayınevi
ISBN:
ISBN 13:
Number of Pages:60
Category:Manga

Su Eleştirmenleri by Özge Calafato, Hande Ortaç

PDF, EPUB, MOBI, TXT, DOC Su Eleştirmenleri Su Ele tirmenleri zge Calafato nun var olan n k l klar ndan b y k hik yeler kard yepyeni bir kitap Calafato etli butlu anlat mlardan b y k laflardan ve karma k olay rg s nden uzak durarak dilin olanaklar n dupduru s ss z ama derin anlat m yla zorluyor yk lerinde Neredeyse her yk n n kendine ait bir jargonu okurken g ze batmayan tam isabet yeni deyi leri var Sadece dilde hapsolmu bir yarat c l ktan bahsetmek kitab n genel fikrine haks zl k olur yk lerde g nl k ya am n detaylar n didikleyip nano boyutta sistemi var eden masum g r n l yap ta lar na ula may ba ar yor Calafato Metninin merkezine ald bu detaylar mercek alt na yat r yor ve groteskle tirerek okuyan bu s radan ve al lm duruma yabanc la t rmay ba ar yor Durumlar n diyaloglar n duygular n alt n ustal kla bo alt yor ve kar m za abs rt olarak nitelendirebilece imiz yk ler karmay ba ar yor Bu kitapta yk ler farkl ba l k alt nda grupland Bunun en temel nedeni birbirinden daha parlak fikirlerin bir zaman sonra bir di erinin n ne ge mesiydi yk ler korkusuzca k k burjuva hayat m za derinlikli ele tiriler getiriyor ya da var olan y k p yerine yeni bir nermeyle geliyordu Okunduklar anda dokundu u yer itibariyle derinden sarsan sorgulayan dalga ge en ama okunduktan hemen sonra zihnin o sinsi reddedi iyle unutulmak istenen metinlerdi hepsi Zihnin bu korunmac l na m sade etmeden tekrarlayan temalar ve durumlar yan yana getirme abas metinlerin yaratt etkinin daha uzun s re devam etmesini sa lamaya y nelik Yoksa Calafato nun derinden akan alayc l n ve bunun st ne ustal kla in a etti i durumlar boyunduruk alt na alma kitab bir m dahaleyle daha iyi anla lmalar n sa lama tela esi hi de il T rkiye nin ilk elektronik yay nevi olma zelli i ta yan altKitap n okurlar na kaliteli i erik sunma anlay n devam ettirdi ini d nd m z bu yeni yk kitab n keyifle okuman z dileriz Hande Orta .

Yazar zge Calafato Edit r Hande Orta Kitap Tasar m Su Ba bu u Foto raflar zge Calafato Tu r yku Ekim altKitap ve zge Calafato

 • Tutkunlar - Kült Kitap

  This book Home Decor Library - Tutkunlar - Kült Kitap - Deneysel s n rlar zorlayan bir roman . Esneyen A Uyuyan G nl gazeteci Tar k her kaz kazan oynay nda kazanan Erik Bey matematik retmeni Duygu Han m marketlerden ...

  Read Online
 • Çekilir Dert Değil

  This book Home Decor Library - Çekilir Dert Değil - zge Calafato nun ekilir Dert De il isimli yk kitab zamane karakterlerin bir araya geldi i bir ge it t reni sanki Calafato al kanl klarla zorunluluklarla ve tak ...

  Read Online
 • Konuşmayan Adam

  This book Home Decor Library - Konuşmayan Adam - zge Baykan Konu mayan Adam on dokuz ya nda yazd Ete kemi e b r nd rmek i in alt y l bekledi . Roman yazmak i in on dokuz ya erken denirse g z n nde tutulacak bi...

  Read Online
 • Su Eleştirmenleri

  This book Home Decor Library - Su Eleştirmenleri - Su Ele tirmenleri zge Calafato nun var olan n k l klar ndan b y k hik yeler kard yepyeni bir kitap Calafato etli butlu anlat mlardan b y k laflardan ve karma k ...

  Read Online
 • Caz Kadınları

  This book Home Decor Library - Caz Kadınları - Caz Kad nlar zge Calafato nun y l ndan bu yana Jazz Ak am l k ve altZine i in caz kad n vokalistler zerine yazd yaz lardan olu uyor Billie Holiday Sarah Vaughan...

  Read Online
 • Günü Yaşa

  This book Home Decor Library - Günü Yaşa - Modern bireyin a mazlar na trajedi ve mizah duygusuyla k tutan G n Ya a Nobel edebiyat d ll Saul Bellow un ba yap tlar ndan biri Akt rl k evlilik ve i hayat nda...

  Read Online
 • Sayfiye: Hafiflik Hayali

  This book Home Decor Library - Sayfiye: Hafiflik Hayali - Sayfiye vaatlerle mitlerle dolu bir kelime Y l boyu zlemi ekilen bir zaman sayfiye hayat m r boyu u runa didinilen hayal sayfiyede bir yer Osmanl dan g n m ze a...

  Read Online
 • Deli Öyküler

  This book Home Decor Library - Deli Öyküler - On alt yazardan on alt deli yk Kimisinde yk n n kahraman deli kimisinde de yk n n kendisi Ama on alt yk n n hepsinde deli bir eyler var G receksiniz ki delilik ...

  Read Online
 • Kentler Kitabı

  This book Home Decor Library - Kentler Kitabı - Hepimizin i inden ge en ge erken bizleri de de i tiren bir ekilde ili ki kurdu umuz kentler vard r Hayat m zda zel bir yeri an s olan belki do up b y d m z belk...

  Read Online
 • Kahramanlar Kitabı

  This book Home Decor Library - Kahramanlar Kitabı - Kime kahraman m deriz Sizin kahraman n z kim Yarat lanlar m Yaratanlar m Kahraman yaratanlar n kahramanlar kimlerdir sizce Kahramanlar n bizimle payla malar onl...

  Read Online
Tutkunlar - Klt Kitap, Konumayan Adam, Caz Kadnlar, Gn Yaa, Deli ykler, Kahramanlar Kitab, Sayfiye: Hafiflik Hayali, Su Eletirmenleri, Kentler Kitab, ekilir Dert Deil
Hepimizin i inden ge en ge erken bizleri de de i tiren bir ekilde ili ki kurdu umuz kentler vard r Hayat m zda zel bir yeri an s olan belki do up b y d m z belki de sadece birka g n kald m z ama unutamad m z bazen zlem bazen korku hatta belki de nefretle hat rlad m z kentler Kentler Kitab usta yazar n kaleminden Batman dan Saraybosna ya zel kentin anlat s n sunuyor br br indekiler br Seni Uzaktan Sevmek A klar n En G zeli Feryal Tilma Adana br Otuz Be Y l Sonra Yeni ehir de Ba ka Bir le Vakti Attil enkon Ankara br Zaman n D ndakiler Kenti ve A a Kabilesi Evren Yi it A iyan br On Yas m ve Batman Yavuz Ekinci Batman br Bir Garip R ya Renginde Ahu Parlar Bozcaada br Ada Murat G lsoy mroz br Bir ehre Gidememek Cem U an zmir br D lm t r Mustafa Ziyalan New Jersey br Buzlu Bira ilekli ikolata ve Siyah Lavanta zge Calafato Sapporo br Hi Bitmeyecek Bir H z n Saraybosna P nar T ren Patterson Saraybosna br br Tasar m Cem U an br May s altKitap, zge Baykan Konu mayan Adam on dokuz ya nda yazd Ete kemi e b r nd rmek i in alt y l bekledi br br Roman yazmak i in on dokuz ya erken denirse g z n nde tutulacak bir ekince olabilir bu ama Konu mayan Adam ayr ks bir roman Anlatmak ve yazmakla ilgili kayg lar n r n Geleneksel anlat dan ayr bir yerde yaz nsal sorunlar yepyeni ve hi ku ku yok ki ok zel bir dil ve anlam iftince yarat lm br br zge Baykan d nce ve davran aras ndaki ili kiye a da bir yabanc la ma metaforuyla kar l k veriyor Edebiyat m zda benzeri olmayan bir yaz nsal kahraman Konu mayan Adam Kendi kendine ula t pek ok d ncenin ba kalar nca nceden d n ld n g rd kten sonra konu mamaya karar veriyor Kendine bakarken d ardakini d ar ya bakarken kendini ayd nlat yor Karanl kta kalmaktan korkmadan Ya am n b t n ne de il anlaml bir k esine tutulmu k gibi br br Gen bir yazar n romanla ve ya amla al p veremediklerinin neler olabilece ini anlamak i in okunmas gereken al lmam bir roman, Deneysel s n rlar zorlayan bir roman br br Esneyen A Uyuyan G nl gazeteci Tar k her kaz kazan oynay nda kazanan Erik Bey matematik retmeni Duygu Han m marketlerden ufak tefek eyler a ran Parivita hayat bir bilgisayar oyunu gibi g ren Lulu yapt tatl lar n yenmemesini hakaret sayan Madam Mirabelle Romantique eker hastas Elektra hi bir eyi i ine atmayan Dr Khan g nde en az y z kere z r dileyen Bade g n ll s rg n M gizli feminist fettan Nunufar etine dolgun di i kedi Arlene hayaller lemindeki Hristina kendisini stanbul un yeni entelekt el ku a i inde y kselen de er olarak g ren R ya dilbilimci T rk n Han m sevdi ini s ylemenin nemli oldu unu d nen Suzan ve sevildi ini bilmenin nemli oldu unu d nen Bj rn boyunduruk alt na girmekten korkan Dunya k t phanelerden kmayan patlak g zl k t phaneci Fernando illi akupunktur uzman Bay Huang piyangocu Herr Tobias br br zge Baykan dan yeni d nyan n insanlar, Caz Kad nlar zge Calafato nun y l ndan bu yana Jazz Ak am l k ve altZine i in caz kad n vokalistler zerine yazd yaz lardan olu uyor Billie Holiday Sarah Vaughan Nina Simone Ella Fitzgerald gibi divalardan Sidsel Endresen ve Lisa Ekdahl gibi kuzeyin b y l seslerine Bossa nova n n krali esi Astrud Gilberto dan Tuva Cumhuriyeti nin ayr ks vokali Sainkho Namtchaylak a d nyan n d rt bir yan ndan farkl ku ak ve ak mlardan g l vokalin yer ald se kide Calafato izlenimci slubuyla kalemini adeta bir ressam gibi kullanarak son derece zarif portreler kar yor ortaya br Calafato ince f r a darbeleriyle be duyumuza birden seslenerek bizi vokalin b y l d nyas na a r yor stelik bunu kelimenin tam anlam yla kitab n i inden ger ekle tiriyor nk internet i in zel olarak geli tirilmi tasar m yla Caz Kad nlar asl nda bir m zikli kitap Sayfalar na ili tirilen linkler sayesinde tek bir klikle okuru farkl m zikal yolculu a karan Caz Kad nlar nda ke fedecek ok ey var br Caz Kad nlar n kitaptaki e siz vokalin unutulmaz ark lar ndan olu an zel alma listesi e li inde okuyun br Edit r Cem U an br Tasar m Bar K ran br T r Deneme br May s altKitap ve zge Calafato